Flag and Symbol
Media & Artwork
Documents
Events
Conferences, Congresses and Anniversaries
Campaigns
Leadership Structures
Offices/Staff
Vacancies
Contacts
African Communist PDF Archive
African Communist Digital Archive
Bua Komanisi
Eastern Cape Bulletin
Umsebenzi Online
Umsebenzi Online Articles
Umsebenzi
Voice of the Proletariat - Northern Cape Publication
YCL
ANC
COSATU
International
Feedback Form
Links
 
Google Groups

Subscribe to

Umsebenzi Online

Alternatively visit this group.

Subscribe to

Communist University

Alternatively visit this group.

Contact us
Tel:  +27 11 3393621
Fax: +27 11 3394244
+27 11 3396880

info@sacp.org.za

PO Box 1027,
Johannesburg 2000,
South Africa

The latest Umsebenzi Click here to view the Latest Umsebenzi. [PDF]

The latest Umsebenzi Online

RED ALERT
Why the assassin must not be granted parole
Read more

The latest African Communist Click here to view the Latest African Communist. [PDF]
Umsebenzi Online


90th ANNIVERSARY SPECIAL EDITION

In this Issue:

 

AmaKhomanisi awasoze aphele amandla

Obhalile nguDkt Blade Nzimande, uNobhala-Jikelele we-SACP

Kulenyanga esiphuma kuyo amaKhomanisi aseMzansi abegubha iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye kwasungulwa iSACP. Bekunomgubho omkhulu izolo eClermont lapho bekubhiyozelwa khona le ngqophamlando.

Uma sigubha lolu suku lwayizolo abasebenzi nabantu bakithi abahlwempu basuke bekhumbula iqhaza elibanjwe ngamaKhomanisi, amaBomvu phela, ukulwela inkululeko ezweni lakithi, kanye nasemzabalazweni wokuchitha uhulumeni wobandlululo. Awukho umkhakha womzabalazo amaKhomanisi angazange angene kuwo kuyo yonke le minyaka aba khona. Kungakho-nje ungekho umlando ongabhalwa ngezwe lakithi kepha libe lingaveli igama lamaKhomanisi.

I-SACP ngumbutho wabasebenzi ozabalazela ukuchithwa kwenqubo yobungxiwankulu nogimbelakwesabo ukuze kwakhiwe inqubo kamadlandawonye, i-socialism. Umadlandawonye kuyoba ngumbuso lapho izintambo zikahulumeni nezikhonkwane zomnotho ziphethwe ngabasebenzi uqobo lwabo. Lokhu kungenxa yokuthi umnotho wezwe wakhiwe ngamandla nezithukuthuku zabasebenzi. Kepha abasebenzi ngaphansi kohlelo logimbelakwesabo bayaxhashazwa, baholelwa kancane, bese kuthi izithukuthuku zabo ziyongena eziswini ezingagcwali zedlanzana labaxhaphazi, ogimbelakwesabo, ama-capitalist.

Kusukela eminyakeni engaphezulu kwengu-80 amaKhomanisi aseMzansi alwisane nengcindezelo yobandlululo ngokubambi-sana noKhongolose. AmaKhomanisi aphinde angenela umzabalazo wezikhali ngaphansi koMkhonto weSizwe, alwa ngokukhulu ukuzinikela futhi abamba iqhaza kuyo yonke imikhakha yomshoshaphansi ekulweni nombuso wobandlululo. Amanye amaKhomanisi afana noMnuz Johannes Nkosi noMnuz Chris Hani aze anikela ngezimpilo zawo uqobo ukuze kukhululeke izwe lakithi.

Alikho iqembu lezepolitiki kuleli zwe lakithi eledlula amaKhomanisi ekwakheni izinyunyana zabasebenzi, ikakhulukazi lezo ezimele abantu abamnyama. AmaBomvu aphinde abamba iqhaza elikhulu ekwakhiweni kwesikhondlakhondla somfelandawonye wezinyunyana iCosatu. Nanamuhla singamaBomvu sisaqhubeka nokuzabalaza nokuqinisa izinyunyana zabasebenzi njengesisekelo somzabalazo wethu wokuchitha inqubo yogimbelakwesabo.

I-SACP muva nje ihole yangenelela nemizabalazo nemikhankaso yokuthi kubuyiselwe umhlaba kubantu nokuthi amabhange aleli zwe aguqulwe akwazi ukufeza izinhloso zabantu bakithi abahluphekayo. Kanjalo siqhubeke nokuzabalazela Umzansi Account nokuba kukhishwe abantu bakithi ohlwini lwabakweletayo (credit bureaux), nanokuthi baziswe uma bezofakwa kulolu hla. AmaKhomanisi yiwo awokuqala asukumele inkohlakalo yokwebiwa kwezimali zikahulumeni nasezinkampanini zangasese nokuthi amathenda kahulumeni angaxhashazwa ngamasela.

SingamaKhomanisi aseMzansi siyiqembu lezombangazwe. Kungakho sibambe iqhaza kuhulumeni oholwa nguKhongolose noMfelandawonye (alliance). Kulabo abathi amaKhomanisi awangangeni kuhulumeni, sifisa ukusho kubo ukuthi lokhu abakushoyo akwehlukile nemizamo kahulumeni wobandlululo owawungafuni nakuwabona amaKhomanisi eduze kwezakhiwo zikahulumeni. Sizoqhubeka nokuzabalazela ukuthi izinhlelo nezinhloso zalohulumeni ziphumelele, ikakhulukazi lokho okuqha-kanjiswe njengezinhloso zawo eziphambili: ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi, imfundo evuleleke kuwo wonke umuntu, ezempilo kubo bonke abantu, ukulwisana nobugebengu nenkohlakalo, kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya.

Konke lokhu sizokuqhuba singaphakathi nangaphandle kwezakhiwo zikahulumeni.

Ngokwethu ukubona akukho ukushayisana phakathi kokuba ngaphakathi ezakhiweni zikahulumeni nokuqhubeka nemizabalazo yabasebenzi nabantu bakithi abahlwempu singumbutho ozimele. Uhulumeni eyedwa, engasekelwe yimizabalazo yabantu, angeke akwazi ukufeza izinhloso zakhe ezibalulekile.

AmaKhomanisi asazoqhubeka azabalaze nabasebenzi ukuze bahole imali engcono, nanokuthi igebe emiholweni phakathi kwabaphethe izimboni nabasebenzi lincishiswe.

Abanye babaphathi bezimboni bahola ngonyaka umunye imali iningi labasebenzi elingeke liyihole impilo yabo yonke besebenza. Lokhu kuxhashazwa amaKhomanisi azolwa nakho ngawo wonke amandla anawo.

Njengoba siphuma okhethweni lohulumeni basekhaya ngoMeyi, izakhiwo zamaKhomanisi zizokwenza isiqiniseko sokuthi ziyasebenza nabantu ukuze zonke lezo zinto athe uhulumeni uzozenza kube ziyenzeka. Kanjalo futhi sizoqinisekisa ukuthi amaKhansela ka-ANC ahlala exhumene nabantu, abambe nemihlangano yemiphakathi njalo emva kwezinyanga ezintathu. Lokhu sizokwenza futhi ngokuthi sihlale njalo siya kubantu siyozwa lokho okuyizinkinga zabo, singagcini ukubavakashela uma kuyisikhathi sokhetho.

AmaKhomanisi azoqhubeka nokukhombisa abantu bakithi ukuthi izinhlangano ezifana ne-DA ne-IFP azisoze zikwazi ukuxazulula izinkinga ezibhekene nazo.

I-DA yiqembu elimele izinhloso zongxiwankulu nogimbelakwesabo kanye nedlanzana labamhlophe elingenandaba nokuhlupheka nokuxhashazwa kwabantu abamnyana. INkatha yona yiqembu eseliphelelwe yisikhathi, elingasazi nhlobo nokuthi yiziphi izinto ezifunwa ngabasebenzi nabantu bakithi abahlwempu.

Sithi kubo bonke abasebenzi nabantu bakithi bebonke mabaqhubeke nokuhlanganyela ne-SACP noMfelandawonye nohulumeni wethu ekwenzeni impilo engcono kuwo wonke umuntu. Abasebenzi mabaqhubeke nokuzabalaza ukuze ekugcineni sifike embusweni kamadlandawonye.

SingamaKhomanisi aseMzansi sithi bonke abasebenzi nabantu bakithi abangenalutho mabahlanganyele ne-SACP ukuyibongela ukuthi seyize yaba neminyaka engu-90 ilwela lokho abakufunayo. AmaKhomanisi yiwo ayikhala lempi (vanguard) yomzabalazo wabasebenzi kuleli zwe lakithi. AmaKhomanisi awasoze aphele amandla!

Asikhulume!

(This article was published in Isolezwe on Monday, 1 August 2011)

 

How should communists remember their own history?

Jeremy Cronin, SACP Deputy General Secretary

This is an extract from Cde Cronin's talk at the SACP's 90th Annivesary Commemoration in Manguang on 16 July and was published in Umsebenzi On Line

As we mark the 90 years of struggle of the Communist Party in South Africa a question arises: How should we communists remember our own history? The answer to that question is, of course, AS communists - or, which comes to the same thing, as Marxist-Leninists. But what exactly does that mean?

One way (a non-communist way) of remembering our history would be to recount it as a succession of great leaders. As the SACP, we can certainly be proud of our many outstanding leaders, stretching back over nine decades of struggle - from the early pioneers of communism in South Africa (and indeed in Africa) like Cdes David Ivon Jones, SP Bunting, TW Thibedi, Eddie Roux, Edwin Mofutsanyana and Josie Mpama, through the years of consolidation and mass building associated with Cde Moses Kotane and JB Marks, into the more recent decades of armed struggle, organs of popular power and underground work, and finally through to the democratic breakthrough of 1994 and beyond. We should cherish the memory of our many outstanding cadres. But our Party's history is richer and more complex than a litany of leaders.

We could remember our history as a simple narrative of humble beginnings, then decades of intense persecution, followed ultimately by the "just reward" of an "inevitable" victory. The Communist Party in South Africa has certainly suffered persecution and we have also been in the midst of important popular victories. But a simple narrative in which history (and therefore our own history) marches along towards a just goal is profoundly non-Marxist-Leninist. There are all kinds of dangers in remembering our history in this way.

To be sure we have suffered persecution - it was the Communist Party that was the very first party to banned by the apartheid regime (10 years before the banning of the ANC and PAC).and we have a long list of martyrs, including Cde Johannes Nkosi in the 1930s, all the way down to Ahmed Timol in the 1970s, Matthew Goniwe in the 1980s, and Chris Hani in the early 1990s (to mention just a few). The Party has certainly earned the respect of a wide range of South Africans, especially the workers and the poor, because our cadres have been prepared to make the ultimate sacrifice. And while we have every right to be proud of our martyrs, the fact that we have suffered persecution does not create any entitlements for us in the present. We have to earn our vanguard role on a daily basis in struggle and through the clarity of our analyses and programmatic lines of march.

More importantly, the idea that history in general (and our own in particular) is a simple narrative moving from lowly birth, through suffering and hardship, to ultimate victory is a vulgarization of what is absolutely central to Marxism-Leninism. Remember what the Communist Manifesto says: history is the history of class struggle. The moment you say "class struggle" you are starting to remember that history does not march in a straight-line. We are not playing solo.

What is especially problematic about thinking of history as a procession is that it can become demobilizing. We can start to believe that the outcome of history is foretold - that socialism is guaranteed by the mere passing of the years. This evolutionary manner of thinking about history is very different from a Leninist understanding of the importance of active engagement, of seizing the moment. And "seizing the moment" doesn't always mean hurtling into an adventurist offensive - seizing the moment might require making a decisive retreat (as Lenin recognized, for instance, in 1918). A decisive retreat can be turned into a longer term victory (that's the story of the Chinese Communist Party's Long March). And history doesn't always move from its most advanced point, which is why Lenin could call for an offensive on the weakest link in the imperialist chain (Russia and not the much more developed Germany).

If we approach our own SACP history with these matters in mind, then we will also learn some valuable lessons from that history for the present.

Through its 90 years of struggle, the Communist Party has done great things AND made mistakes. The point, as Lenin puts it, is not to expect never to make mistakes but to LEARN collectively from them and, above all, to correct them as quickly as possible. An organization of activism requires engagement, even when not everything is clear-cut, even if victory is not guaranteed. This is the difference between a serious communist party and ivory tower debaters, who occasionally dip their toes into the struggle. An organization that is complacent, that is holier-than-thou, that believes that history is "on its side", is an organization that will also fail to admit to mistakes, and that will fall into denial and immobility when hard times arrive.

If we bear all of this in mind, then we will also be better able to appreciate some of the more outstanding contributions our Party has made to the overall struggle in South Africa. Often those outstanding contributions were when history "failed" to march in a straight line. In the mid-1960s, for instance, our entire movement suffered a serious strategic defeat and the apartheid regime had every reason to believe that it had finally and forever crushed the ANC-led liberation struggle. It was the SACP that played a true vanguard role in helping the entire movement to understand that there had, indeed, been a serious defeat. The point was not to be in denial about it, but to analyse why we had suffered the defeat and what the way forward was.

Again, with the collapse of the Soviet bloc in the late 1980s and early 90s, many in our movement who had believed that world history was neatly on our side went into denial. Some pretended they had never been communists or admirers of the Soviet system. They fell into opportunism - "socialism is dead, so let's embrace capitalism". Once again, it was the SACP that played a vanguard role, taking responsibility for analyzing the reasons for the Soviet collapse (rather than denying it), AND continuing to advance a consistent anti-capitalist perspective. But, above all, the SACP took these steps not as a mere academic exercise - but always to integrate our theory into our daily activism in struggle in the trenches with the workers and poor of our country.

 

Address by the President of the African National Congress, at the 90th Anniversary Celebration Gala Dinner of the South African Communist Party, Sibaya Casino, Durban, 30 July 2011

General Secretary of the SACP, Comrade Blade Nzimande;
National Chairperson of the SACP, Comrade Gwede Mantashe;
President of COSATU, Comrade Sidumo Dlamini;
General Secretary of COSATU, Comrade Zwelinzima Vavi;
Members of the Central Executive Committee of the SACP;
ANC provincial chairperson, Dr Zweli Mkhize and ANC National Executive Committee members and other leadership present,
Comrades and friends;

I bring revolutionary greetings from the soon to be 100 years old African National Congress, to its fraternal ally, the 90 year old South African Communist Party.

It is an important day in the history of our country because very few organisations in history survive this long, having operated under extremely difficult repressive conditions.

On behalf of the leadership of the ANC and its membership, we congratulate the SACP on reaching this milestone.

This anniversary is also significant moment, not only for the Alliance but for the country as a whole, as an SACP anniversary celebration is part of the progressive history and heritage of our country.

It is a reminder of the successful and heroic struggles of our people for freedom, justice and human dignity.

Therefore, the anniversary has brought us together as the ANC, SACP and COSATU, to reflect on how far we have come in the struggle for the liberation of our people and country and that of liberating our people from poverty and inequality.

The SACP has played a key role in that struggle, in 90 years.

On the 30th July 1921, key socialists, among them Bill Andrews, David Ivon Jones, S.P. Bunting and Colin Wade, established the Communist Party of South Africa (CPSA).

The relationship between the SACP and the ANC was shaped by the 1924 resolution of the party which said; "Party stresses the prime importance of mass organisation of labour... the problems of the working class can only be solved by a United Front of all workers irrespective of colour." Lerumo, Fifty Fighting Years: (p 52).

This resolution was to pave the way for the SACP and the ANC to work together for many years to come. The party and the ANC have since then shared a strategic vision and a common perspective that has linked them together, the advancement of the National Democratic Revolution.

It indicates the resilience of the membership of the party, that this movement has survived difficult conditions of persecution, harassment, banning, arrests, exile and deaths in detention of leaders during the period of colonial repression and apartheid.

This is testimony to the spirit of selflessness and no surrender as well as the dedication of the scores of cadres of the party to the cause of freedom from all forms of oppression.

This 90th anniversary also enables us to reflect on the role that the Communist Party played in strengthening the ANC, especially in the 1930's and the 1940's and also during other critical periods, such as the 1960s when the ANC was banned, and had to go underground.

The banning of the Party in 1950 provided valuable lessons to the ANC when it was also banned in 1960.

The SACP already had the experience of operating underground, which it shared with the ANC.

The adoption of the armed struggle during this period and the formation of uMkhonto we Sizwe was a joint collaborative effort between the ANC and the SACP as well as the leadership of the Congress Alliance.

Once MK was formed members and leaders of the SACP played an instrumental role in building it and showed much courage.

Today we also mark the historical fact that the SACP was the first truly non-racial Party or movement in South Africa.

So as the ANC we owe one of our most cherished and important principles and character of non-racialism to the Party.

By 1928 the Communist Party had more African members than White members.

What is also remarkable about the South African Communist Party is the fact that from the earliest of times, it produced outstanding and courageous leaders who were always in the frontline of struggle.

We are inspired by the selfless sacrifices, commitment and dedication of leaders such as Albert Nzula, J.B. Marks, Ray Alexander, Ruth First, Josie Mpama, Jack Simmons, Yusuf Dadoo, Bram Fischer, Govan Mbeki, Harry Gwala, Joe Slovo, Chris Hani and others.

Both the SACP and the ANC lay an equal claim to the leaders of their calibre and many others.

This was always a unique trait in our Alliance, that comrades could take leadership positions in any component of the Alliance without any hassle.

For example, while he was a leader of the Communist Party, Comrade Moses Kotane was also a dynamic trade unionist and a leader in the ANC.

He struck a balance in all his positions and ensured that there was both an understanding and an appreciation of what each individual organisation had to do.

Comrade Oliver Tambo acknowledged the dual leadership and membership role when he said about Comrade Mabhida, at his funeral in 1986:

"It was part of Comrade Mabhida's greatness that, having quite early on understood the importance of the unity of these great movements, he succeeded in ably serving each one of them individually, and all of them together, as a collective front for national and social emancipation''.

Comrades,

Another remarkable characteristic of the South African Communist Party is that it has in its history produced leaders who have always had clarity of thought and a clear vision about the execution of the National Democratic Revolution.

We have a good example in Moses Kotane, a giant of our struggle and one of the most brilliant leaders to have ever emerged out of our National Democratic Struggle.

Comrade Kotane's thinking was far ahead of his time.

He was one of the most scientific thinkers of his time who understood how to execute different struggles, how to combine all of them towards a particular common goal our National Democratic Revolution.

As another veteran of our struggle and the Chairman of the South African Communist Party, Comrade Yusuf Dadoo observed that:

"Comrade Kotane saw clearly that there could be no working class victory without black liberation and no black liberation without the destruction of capitalism in all its forms". Moses Kotane: A South African Revolutionary. (p. 1).

Other illustrious party leaders include Johannes Nkosi, a worker leader, a hero and a martyr of our struggle, killed by the South African Police during a protest march against the hated pass laws in Durban on 16 December 1930.

This anniversary therefore is a celebration of the calibre of leaders our struggle has produced.

Throughout their leadership they were principled leaders. You were always certain and confident about their views and their views gained them the respect.

That is why it is said that Chief Albert Luthuli would always ask: "but what is the view of Kotane on this matter" on all critical issues. This tells us that Comrade Kotane was dependable and could be trusted.

Like the ANC and COSATU, the SACP continues to grapple with the challenges facing our country currently.

The Communist Party will assist us by analysing current conditions in the continent as well as in the entire world scientifically, to help us interpret domestic and world developments.

The party must be in a position to interpret conditions of our country and what is happening within the trade union movement and other terrains.

The Party must therefore play an important role in ensuring the development of working class theory which must clarify scientifically, the complex class dynamics today.

This must be done not selectively but to protect all working class interests, not those in employment only but also those out of employment, in other words, the poorest of the poor.

The party must also be heard on critical matters that affect our society. In a word, the party must provide the analysis of class and different interests, even those disguised in revolutionary phraseology.

It must analyse what class interests are at play currently and how to make strategic interventions to guide the trade union movement and ensure that it protects not only its own class interests, but all working class interests.

There must be no poverty in theoretical understanding within the working class, and the party must lead in this task.

We emphasise therefore that it is important for the Party to maintain its culture of deep scientific politics, not just politics in general. This point is very important to note as it distinguishes the Party and its policies from other political formations.

Science is defined as knowledge obtained through observation and critically tested and experimented and brought under one principle. That is how we have understood the party in all its existence.

There is a lot of work to be done by the party to defend the revolution and to provide the scientific tools needed for us all to consolidate our gains and deal with counter-revolutionary tendencies in our midst.

We need to defend our freedom and National Democratic Revolution, which is continuously being challenged and undermined by many forces and elements, coming in many forms and shapes for their own selfish and counter revolutionary interests.

The party must also play a leading role especially in articulating issues of non-racialism and the role of Trade Unions in the National Democratic Revolution, where a progressive and worker sensitive government is in power.

How do we define our respective roles in the leadership of society? It is the manner in which we lead society as a collective that in the main defines who we are as the Alliance.

We also need to correctly analyse the various interests and elements that constantly seek to create obstacles as we try to move forward with social and economic transformation in the country.

We must understand the elements that seek to undermine the ruling party and the unity of the Alliance.

We are called upon to analyse the prevailing conditions better and come out with solutions, as it is the ANC and SACP that are the most qualified to do so as political organisations.

The failure of these two to analyse these conditions will lead others to occupy that space and reverse the gains of our revolution.

Comrades,

As we ponder the enormous work we must do, we are also celebrating.

We are celebrating the contribution of the party to the struggles of our people, and the unity that has prevailed between the party and the ANC, the leader of the Alliance.

We are celebrating a very unique relationship, which described eloquently by Comrade Oliver Tambo on the occasion of the 60th Anniversary of the SACP when he said:

"The relationship between the ANC and the SACP is not an accident of history, nor is it a natural and inevitable development. For, as we can see, similar relationships have not emerged in the course of liberation struggles in other parts of Africa".

We are acknowledging the tried and tested Alliance between the ANC, SACP and COSATU.

In the history of struggles across the world there are very few such relationships forged out of common struggles.

It is an Alliance that our people look up to and trust, as they know it is the only formation that is capable of delivering them from inequality and poverty.

Comrade Tambo described this Alliance very accurately. He said: "Ours is not merely a paper alliance, created at conference tables and formalised through the signing of documents and representing only an agreement of leaders.

"Our alliance is a living organism that has grown out of struggle. We have built it out of our separate and common experiences".

We must today recommit to strengthening the Alliance even further, and to build the ANC, so that it can continue to play its role as the leader of the Alliance.

We are currently on a campaign to ensure that the ANC has one million members by the time it reaches its centenary next year.

We are confident of achieving this goal as the people's movement is growing, and remains very popular amongst our people.

The ANC now has nine hundred and fourteen thousand, eight hundred and fifty two (914 852) members. During the National General Council, the membership stood at seven hundred and forty nine thousand, one hundred and twelve (749 112).

This means the ANC has grown by one hundred and ninety eight thousand and fifty seven (198 057) members in the past few months.

We are very close to reaching our one million membership target, and will work round the clock to achieve that goal.

As we consolidate the gains of our freedom and democracy, we have to unite the Alliance more than ever before, in tribute to the memory of the gallant fighters who have emerged from the ranks of the party and the Alliance as a whole.

We have to unite the Alliance behind our existing programme of action, to deliver our people from poverty and inequality, and to improve the quality of life of all, especially the working class and the poor.

We will continue to work side by side with the SACP in strengthening this historic Alliance which has done so much in advancing the National Democratic Revolution.

We will continue working with COSATU, to take forward the struggle against poverty, inequality and deprivation amongst our people.

On this important occasion, it is important to remember what the Communist Manifesto says:

"The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.

"Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary reconstitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes."

Happy 90th Anniversary to the vanguard of the working class!

Amandla!

 

HAPPY 90 YEARS TO THE SACP

Buti Manamela, National Secretary of the YCLSA

This year's celebration of the 90th Anniversary of the SACP should be more than the usual draping of podiums with flowery speeches and the usual procession into massive rallies.

Our country and our alliance needs more than the memory of leaders gone and charades of celebrations of the successes of the current leadership.

The SACP has over the last few years come back with full force into the political map of our country and world. Many who have wished it would merely fold and remain a subject of academic history are disappointed that party of the working class and poorest of our people have not surrendered the hammer and sickle, but has instead punched above its weight on key issues of socio-economic transformation.

The transformation of the financial sector, in particular banks; the convention of the Land Summit in 2005; the imposition of transformation into the health sector and many other programmes that directly impacts on the lives of our people owes to a dedicated leadership of the SACP.

The Party has also played a significant role in its succinct theoretical analysis with viable and rational alternatives to the global capitalist crises and our country's response.

It was the SACP's Young Communist League that placed on the agenda of our country the crisis of youth unemployment through its non-partisan Jobs for Youth Summit last year. This led to government declaring its focus on creating jobs.

The SACP can now boast more than 130 000 members with the YCL at more than 70 000 young people.

This is why the SACP has attracted negative criticism from opportunistic centre-right and right-wing quarters not because of its inaction, but because of the threat it represents to their narrow political and economic interest.

Unsustainable talk, for instance, of the SACP having abandoned its role as the vanguard of the working class or prediction about its imminent demise (because its leaders are playing a role in delivering services for our people in government) are nothing but expressed fears about a genuine and independent SACP.

Being one of the few in the continent and the world with such a long anti-colonial and anti-imperialist history, the SACP remains the light at an international level in coordinating the voice of the left in deepening the crisis of capitalism and building a socialist future through its annual International Conference of the Left.

It is our SACP that has for many years ably characterised the various phases of our revolution and contributed towards positioning the response of the people's movement and government.

It is no suprise that anyone who seeks to hijack the historical mandate of the movement to serve their own and immediate personal interests sought to firstly attack the SACP and venture into discrediting its leaders.

We have seen recently how leaders of the SACP were insulted as either extra-ordinary arrogant, or pretending to be white messiahs, or falsely accused of looting R500 000 of SACP finances, or moonlighting, or even being labelled yellow communists and having allegedly abandoned their posts.

All this stems not from the weaknesses of the Party but from its accumulated strengths and popularity amongst the working class and the poor. The leadership of the SACP should actually see this as a complement than criticism as it means that they remain the rock at the heart of Troy that defends the broader movement and what it stands for.

But 90 years must also be about something different. Like every growing organism, the SACP should reflect on what the next 90 years should mean for our people and our country.

The SACP should push ahead in ensuring that the ANC led-alliance serves the people through its leadership of government. Power is accorded to the ANC led-alliance in government by the people mainly for their service and not for the self-enrichment of individuals.

The SACP should at all time remain vigilant of those who seek positions not for the sake of changing the lives of our people but for the sake of changing the size of their pockets.

We must expose as lies that our people rejoice when their leaders live a better life when millions are still trapped in poverty. We must expose as lies that our people queue in every elections to vote for the ANC led-Alliance because they understand that their time will come, just after the leadership and the capitalists have served themselves from the trough of wealth.

The SACP must oppose at all times the politicians participating in business, no matter how this businesses are disguised. We must expose this as corruption.

The SACP should remain consistent in attacking the lies that our struggle was for the replacement of few white and wealthy with few black and wealthy. Our people must never be represented in wealth accumulation, but leaders should push for the equal redistribution of our country's resources.

Economic freedom for a few and elected elite must come to an end. Economic freedom, which can only be achieved through socialism, must be about the people and not the individuals.

As we approach the SACP Congress next year, this 90th Anniversary should be about preparing our people in discussions so that they impact in the outcomes of that Congress.

As the YCL, we will never tire in ensuring that the SACP, like any other political party, takes power seriously. This will be our contribution for both the Anniversary and the 13th Congress. Long Live the SACP!

 

Print